สวัสดี บุคคลทั่วไป

<<<เบญจวัคคีย์>>>

  • 0 ตอบ
  • 5249 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ ฅนครบุรี

  • *
  • 596
  • เพศ: ชาย
  • ฉันยังอยู่
    • www.chababaanna.com
<<<เบญจวัคคีย์>>>
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2012, 10:35:13 AM »                            เบญจวัคคีย์

   เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ก็ยังคงประทับนั้ง ณ โคนต้นโพธิ์ต่อไปอีก ๗ วัน
ทรงใช้เวลาเจ็ดวันแรกพิจารณาทบทวนกระบวนการเกิด และการดับทุกข์อย่างละเอียด
เมื่อครบ ๗ วันแล้ว ก็ได้เสด็จไปประทับ ณ โคนต้น อชปาลนิโครธ (ต้นไทร)
และทรงพิจารณาว่า ธรรมมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้น เป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้ง
ทรงพิจารณาต่อไปว่า ผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับธรรมะของพระองค์นั้น ที่เรียนรู้ได้ง่ายก็มี
ที่เรียนรู้ยากก็มี ที่ไม่สนใจจะเรียนรู้เลยก็มี  บางพวกเรียนแล้วรู้ทันที บางพวกต้องใช้วิธี
อบรมบ่มเพาะอยู่นานจึงจะรู้ และที่เรียนแล้วไม่รู้ก็มี

   ทรงเปรียบเทียบดอกบัวในน้ำ ซึ่งมีระดับต่างๆ กัน น้ำเปรียบเหมือนกิเลส ดอกบังบางดอก
จมอยู่ในวังวนของกิเลสที่บ้ำบลึกจนไม่มีวันหลุดพ้น บางดอกเกิดและเติบโตมา
เพื่อรับแสงแดดในระดับต่างๆ กัน บางดอกอยู่เสมอผิวน้ำ บางดอกอยู่พ้นน้ำ
เหมือนกับจิตใจที่บริสุทธิ์ไกลจากกิเลส พร้อมที่จะรับการแนะนำเพียงเล็กน้อย
ก็อาจรู้ได้เหมือนดอกบัวที่พร้อมรับแสงอาทิตย์ และเบ่งบานทันที

   ดังนั้น พระองค์จึงทรงพิจารณาผู้ที่ควรจะได้รับธรรมะจากพระองค์ว่า
ควรจะเป็นประเภทบัวเหนือน้ำ ทรงคิดถึงอาฬารดาบส และอุทกดาบส
แต่ปรากฏว่าทั้งสองท่านได้มามรณภาพก่อนหน้าเพียง ๗ วัน

   ทรงคิดต่อไปถึงเบ็ญจวัคคีย์ ซึ่งบัดนี้หนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
เห็นว่าเป็นผู้มีความพร้อมสูงที่จะรับธรรมะของพระองค์ได้ จึงเสด็จมุ่งหน้าไปยังเมืองพาราณสี
เพื่อพบกับเบ็ญจวัคคีย์

   ฝ่ายเบ็ญจวัคคีย์ เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ปรึกษากันว่า จะไม้ให้การต้อนรับ
แต่ครั้นพระองค์เสด็จเข้าไปไกล้ พระองค์จึงตรัสกับเบ็ญจวัคคีย์ด้วยความกรุณาว่า
บัดนี้พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะแล้ว เบ็ญจวัคคีย์ก็ยังไม่เชื่อ ต่อเมื่อทรงกล่าวย้ำถึง ๓ ครัง
จึงตั้งใจฟัง และในที่สุดเบ็ญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ก็ได้บรรลุธรรมะทุกคน ทั้ง ๕ คนมีชื่อว่า
โกญทัญญะ วัปปะ ภัททิย มหานามะ และ อัสสชิ
และ โกญทัญญะ เป็นผู้บรรลุธรรมะเป็นคนแรก
พระพุทธเจ้าทรงอุทานว่า อัญญาโกณทัญญะ (แปลว่า โกญทัญญะ ได้รู้แล้ว)

   เบ็ญจวัคคีย์ทั้ง ๖ นี้ นับว่าเป็นสาวกแรกเริ่มของพระพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ชุดแรก
ที่ขอบวชกับพระพุทธเจ้า สาวกที่พระพุทธเจ้าบวชให้เองนี้เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

   วันที่ทรงแสดงธรรมโปรดเบญจวัคคีย์นั้น ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘
หลังจากทรงตรัสรู้แล้ว ๒ เดือน ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนา
เราเรียกว่า วันอาสาฬหบูชา เป็นวันทรงแสดงธรรมะเป็นครั้งแรก
และมีพระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก วันนั้นจึงถือว่าเป็นวันแรกที่่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ครบทั้งสมประการ เรียกว่าพระรัตนตรัย
ธรรมที่ทรงแสดงในวันนั้นมีชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นธรรมที่สำคัญมาก
ทรงแสดงอริยสัจ ๔ และหนทางแห่งการปฏิบัติ เรียกว่า มรรค ๘
เป็นประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ เทียบด้วย จักรรัตนะ
ประกาศความเป็นจักรพรรดิราชทางศาสนา กงล้อแห่งธรรมจักรของพระองค์
ก็เริ่มหมุนนับตั้งแต่วาระนั้น...

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Facebook Comments