สวัสดี บุคคลทั่วไป

<<<ทรงแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์>>>

  • 0 ตอบ
  • 1559 อ่าน

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ ฅนครบุรี

  • *
  • 596
  • เพศ: ชาย
  • ฉันยังอยู่
    • www.chababaanna.com
<<<ทรงแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์>>>
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 08:39:06 PM »


                  ทรงแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์

   หลังจากวันเพ็ญ เดือน ๘ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่เบ็ญจวัคคีย์
ณ ป่าอสิปตนมฤทายวัน ชื่อว่า “ธัมมจักรกัปวัตตนสูตร” เป็นวันสำคัญคือ วันอาสาฬหบูชาแล้ว
พระองค์ก็ได้แสดงธรรมแก่ ยสะกุมาร ลูกเศรษฐี ชาวเมืองพาราณสีกับเพื่อนๆ
ได้บรรลุธรรม ขอบวชเป็นสาวกเพิ่มขึ้น ทำให้สาวกในพระพุทธศาสนาเพิ่มเป็ฯ ๖๐ รูป
ต่อมาพวก ชฏิลดาพสได้มาขอบวช เป็นสาวกอีก ๑,๐๐๐ คน นอกจากนั้นยังมีประชานจำนวนมากมาขอเป็นนักบวช
ส่วนพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงประกาศตนเป็นอุบาสกรับเอา ไตรสรณคมน์ จนตลอดชีวิต
และถวาย เวฬุวัน (สวนป่าไผ่) ชานกรุงราคฤห์ ให้เป็นอารามแห่งแรก
เรียกว่า เวฬุวันวนาราม พระพุทธองค์ทรงรับ อุปติสสะ และโกลิตะ ชายหนุ่มสองสหาย
และเพื่อนๆ อีก ๒๕๐ คนที่มาขอบรรพชาด้วย

 อุปติสสะ บวชแล้วได้ชื่อว่า พระสารีบุตร ตามชื่อมารดาของท่าน
โกลิตะ ได้รับชื่อว่าพระโมคคัลลานะ ตามชื่อมารดาเช่นเดียวกัน
ทั้งสองท่านต่อมาได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

   เมื่อมีสาวกมากพอควรที่จะเผยแพร่พระธรรมแล้ว พระพุทธ์องค์ก็ให้พระสงฆ์
สาวกออกสัญจรไปตามตำบลต่างๆ โดยรอบ พระองค์ได้ทรงสั่งสอนพระสาวกที่ออกไป
เผยแพร่ธรรมะ ถึงวิธีที่จะแสดงธรรม และประกาศธรรมะดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงเผยแพร่
และได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น


ครั้นถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ในปีเดียวกันนั้น ก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้น
คือพระสงฆ์สาวกที่ได้ออกไปเผยแพร่ธรรม ต่างเกิดความระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ได้มุ่งหน้ากลับมาเฝ้าพระพุทธองค์ที่เวฬุวนาราม และมาถึงพร้อมกันจำนวน
๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมาย พระพุทธองค์ทรงยินดีมาก
ได้สอบถามถึงการเดินทาง และการประกาศธรรมว่าได้ผลอย่างไร
แล้วก็ได้แสดงธรรมแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกเหล่านั้น
ธรรมที่ทรงแสดงในวันนั้นเรียกว่า  โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งนับว่าเป็นธรรมะที่สำคัญ
เรียกได้ว่า เป็นหลักของพระพุทธศาสนา  ที่ชาวพุทธถือปฏิบัติ คือ

๑.ให้เว้นจากการทำชั่วทั้งสิ้น
๒.ทำความดีให้ถึงพร้อม
๓.ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลส
และวันนั้นจึงถือว่า เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพรพุทธศาสนาเรียกว่า วันมาฆบูชา
และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เพราะมีความสำคัญ ๔ ประการคือ
๑.พระสงฆ์สาวกจำนวน ๑,๒๕๐๐ รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
๒.พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เอง
๓.พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น
๔.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทเรียกว่า 
โอวาทปาฏิโมกข์ อันถือเป็นหัวใจสำคัญของชาวพุทธทั้งหลาย
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Facebook Comments