View full version: <<<พุทธประวัติ>>>
1
  1. ปรินิพพาน
  2. ๔๕ ปี แห่งการเผยแพร่พระธรรม
  3. <<<ทรงแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์>>>
  4. <<<เบญจวัคคีย์>>>
  5. <<<ตรัสรู้>>>
  6. <<<ทรงรับข้าวมธุยาสจากนางสุชาดา>>>
  7. <<<แสวงหา>>>
  8. <<<อำลา - บรรพชา>>>
  9. <<<สัญญาณแห่งการแสวงหาสัจธรรม>>>
  10. <<<กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ>>>